top of page

תקנון אתר

תקנון ותנאי שימוש לאתר GOLDIGER jewelry בכתובת https://www.goldiger.co.il/.
ברוכה הבאה לאתר GOLDIGER jewelry (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י אוה אליזבט על קנרש וממונים מטעמה (להלן: “הנהלת האתר” ). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה תכשיטי זהב, יהלומים ואבני חן ייחודיים בעיצובה של אוה אליזבט על קנרש (להלן: “המוצרים”).


כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמינה לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמינה, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 3. הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן

 5. הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 7. אוה אליזבט על קנרש והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

 8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 9. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את אוה אליזבט על קנרש.

 10. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 11. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 12. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, ע"י הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

 
הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על הלקוחה להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “הלקוחה”).

 3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו הלקוחה לא תידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

 4. בעת הרישום באתר על הלקוחה להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלה. במידה ותשכח הלקוחה את הסיסמא, תשלח אליה הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.

 5. בעתיד אם וכאשר תבקש הלקוחה לרכוש מוצרים נוספים, תזוהה הלקוחה לפי שם הלקוחה והסיסמא שבחרה.

 6. פרטי הלקוחה יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי הלקוחה בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

 7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 9. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

 10. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

 11. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

 12. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

 13. כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 
רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות תזין הלקוחה בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי הלקוחה הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב, מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר, שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. את השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלא ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על הלקוחה למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה תאשר הלקוחה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה.

 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

 5. פרטי הלקוחה יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי הלקוחה יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי

 7. ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוחה עבור המוצר יבוצע

 8. דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

 9. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 
אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה

 2. , כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

 3. אם תבחר הלקוחה להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, תתבקש הלקוחה למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם תחליט הלקוחה לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.

 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 5. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל הלקוחה אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

 6. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמשה הלקוחה, תינתן הודעה מתאימה ללקוחה כי ההזמנה אושרה וחשבונה יחויב בעלות השירות.

 7. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 8. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 9. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוחה.

 10. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

 11. במידה והלקוחה חויבה בטעות על ידי חברת האשראי, על הלקוחה להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 
אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהלקוחה הקלידה ו/או מסרה בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.

 3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות ובתוך 21-24 ימי עסקים, במידה והכתובת שהלקוחה הקלידה נמצאת במדינת ישראל, מיום קליטת ההזמנה ואישורה באמצעות שליח/ה לבית הלקוחה.  

 4. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 5. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

 6. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע ללקוחה ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

 7. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסרה הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה, המוצרים ישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

 8. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

 9. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוחה.

 10. דמי המשלוח – בגבולות מדינת ישראל לא יגבו דמי משלוח עבור המשלוח, אלא אם כן צויין אחרת.

 11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

 12. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.

 13. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

 14. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

 15. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).

 16. על הלקוחה להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

 17. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, לא ניתן יהיה להחזיר פריטים לחברה בגלל פרטים מוטעים בתום תקופת הביטולים אם אריזת המוצר נפתחה, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 


ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 2. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל help@goldiger.co.il

 3. ביטול עסקה ע”י הלקוחה לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

 4. ביטול העסקה ע”י הלקוחה כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

 5. ביטול ללא תשלום דמי ביטול מצד הלקוחה יתאפשר עד 48 שעות מרגע שפרטי ההזמנה נקלטו ע"י הנהלת האתר.

 6. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב ללקוחה הסכום ששולם על ידיה בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא תחויב הלקוחה בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הלקוחה, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

 
ביטול רכישה מצד החברה

 1. אוה אליזבט על קנרש תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמשת באתר או ללקוחה, ואוה אליזבט על קנרש תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוחה או תשיב לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמשת באתר או ללקוחה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אוה אליזט על קנרש ו/או הנהלת החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית הנהלת האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 
זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של אוה אליזט על קנרש בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.goldiger.co.il ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של אוה אליזבט על קנרש. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של אוה אליזבט על קנרש.

 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למקשר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 
אחריות 

 1. אוה אליזבט על קנרש (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

 2. אוה אליזבט על קנרש (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי אוה אליזבט על קנרש עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

 3. אוה אליזבט על קנרש (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 4. בכל מקרה אוה אליזבט על קנרש לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 
סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיה האישיים של הלקוחה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של אוה אליזבט על קנרש.

 2. אוה אליזבט על קנרש לא תעביר פרטיה האישיים של הלקוחה לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 3. אוה אליזבט על קנרש לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוחה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשה הלקוחה לערוך ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של אוה אליזבט על קנרש.

 4. למרות האמור לעיל, אוה אליזבט על קנרש תהא רשאית להעביר פרטיה האישיים של משתמשת באתר לצד שלישי במקרים בהם הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באוה אליזבט על קנרש ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוחה עשתה שימוש בשירותיה של אוה אליזבט על קנרש לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי אוה אליזבט על קנרש צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוחה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 5. אוה אליזבט על קנרש תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של הלקוחה, ללא זיהוי הלקוחה הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של אוה אליזבט על קנרש להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי אוה אליזבט על קנרש ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוחה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אוה אליזבט על קנרש.

 7. אוה אליזבט על קנרש תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשת באתר שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוחה את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר.

 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של אוה אליזבט על קנרש ו/או הנובעים מכח עליון, אוה אליזבט על קנרש לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעם הלקוחה עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 
דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

bottom of page